20/03/2018 11:29
Xem với cỡ chữ

NHNN ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của NHNN. Quyết định này có hiệu lực thu hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trong toàn ngành Ngân hàng nhằm công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tăng cường tính thống nhất và minh bạch của hệ thống pháp luật ngành Ngân hàng. Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị thuộc NHNN trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản.
Kế hoạch cũng nêu rõ, phạm vi hệ thống hóa là toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ ngày 01/10/1990 đến hết ngày 31/12/2018 thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của Thống đốc NHNN còn hiệu lực hoặc đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018.
Tổ chức hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của NHNN có nội dung thực hiện là tập hợp văn bản và kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa, kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản, rà soát bổ sung và xác định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa.
Đồng thời, lập các danh mục văn bản, bao gồm: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.
Cùng với đó, sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản.
Kế hoạch hệ thống hóa nêu rõ, Vụ pháp chế làm đầu mối tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của NHNN kỳ 2014-2018; Các đơn vị chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của NHNN. Thời hạn hoàn thành là quý IV năm 2018
Sau thời gian hoàn thành các nội dung công việc theo quy định tại Kế hoạch này, kết quả hệ thống hóa văn bản được đăng trên Cổng thông tin điện tử của NHNN; Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần được đăng Công báo.

Hoàng Giang theo thoibaonganhang.vn

Tìm theo ngày :